dr Bożena Śniadek

st. wykładowca
pokój: 8, segment EFGIV
tel. 061-829-5036
e-mail: sniad@amu.edu.pl

Publikacje naukowe - Lista Filadelfijska

 1. B. Śniadek, P. Marek, Study of Fresnel diffraction fields with the use television technique, American Journal Physics, 52 (7), p. 653-655, July 1984.

Publikacje naukowe - Podręczniki

 1. B. Śniadek, w:, Arkusze pracy dla ucznia w: W. Schmidt, G. Gębura, B. Śniadek, IMPULS, Fizyka z Astronomią dla klasy 3. gimnazjum, Wydawnictwo LektorKlett, s. 3-6, Poznań 2002.
 2. B. Śniadek, Fale świetlne, w: praca zbiorowa, IMPULS, Fizyka z astronomią dla klasy 3. gimnazjum, Podręcznik dla nauczyciela, Wydawnictwo LektorKlett, s. 36-48, Poznań 2002.
 3. B. Śniadek. Drgania i Fale, w: (praca zbiorowa) IMPULS, Fizyka z astronomią dla klasy 3. gimnazjum, Podręcznik dla nauczyciela, Wydawnictwo LektorKlett, s. 9-35, Poznań 2002.
 4. B. Śniadek, Fale świetlne, w: (praca zbiorowa) IMPULS, Fizyka z astronomią dla klasy 3. gimnazjum, (Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN, Numer dopuszczenia 163/01) Wydawnictwo LektorKlett, s. 28-39, Poznań 2001.
 5. B. Śniadek, Drgania i fale, w: (praca zbiorowa) IMPULS, Fizyka z Astronomią dla klasy 3. gimnazjum, (Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN, Numer dopuszczenia 163/01) Wydawnictwo LektorKlett, s. 6-27, Poznań 2001.
 6. K. Gębura, A. Maryanowska, B. Mól, B. Śniadek, Program Nauczania Fizyki i Astronomii dla gimnazjum, (Program dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN, numer dopuszczenia DKW-4014-217/99), Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 1999.
 7. B. Śniadek, Światło i widzenie, B. Śniadek, A. Maryanowska, K, Gębura, Podręcznik dla nauczyciela, IMPULS, Fizyka dla klasy 1. gimnazjum, Wydawnictwo LektorKlett, s. 9-34, Poznań 1999.
 8. B. Śniadek, Światło i widzenie, w: (praca zbiorowa) IMPULS, Fizyka dla klasy 1. gimnazjum (Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN nr dopuszczenia 32/99), Wydawnictwo LektorKlett, s. 6-45, Poznań 1999.

Publikacje naukowe - Inne

 1. B. Śniadek, Konstruktywistyczny model kształcenia nauczycieli przyrody, Kwartalnik Pedagogiczny Nr 1 (105).2009 s.33-39.
 2. B. Śniadek, Społeczny wymiar nauczania fizyki na przykładzie podręcznika "IMPULS", dla gimnazjum, w: (red) R.M. Janiuk, Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej, Wydawnictwo UMCS, s. 133, Lublin 2002.
 3. B. Śniadek, Metoda projektów w nauczaniu fizyki i możliwości jej stosowania w dobie rozwoju technologii informacyjnych, "Edukacja Matematyczno - przyrodnicza w dobie Rozwoju Technologii Informacyjnych", Międzynarodowa Konferencja SciMath, Uniwersytet im. M. Kopernika, s. 251-257, Toruń 2001.
 4. B. Śniadek, J. Częścik, Co pływa a co tonie, Edukacja Przyrodnicza w Kształceniu Zintegrowanym, Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, s. 31-39, Warszawa 1999.
 5. B. Śniadek, Elementy optyki w programach nauczania przyrody w zreformowanej szkole podstawowej, w: (red. W.Błasiak) "Wiedza fizyczna i jej przekaz", Wydawnictwo WSP Kraków, s. 231-237, Kraków 1999.
 6. B. Śniadek, Konstruktywistyczne podejście do nauczania o świetle, w: (red. p.Dylak) "Przyrodnicze rozumowania i komunikowanie się najmłodszych. Przyroda. Badanie. Język", Wyd. CODN, s. 47-64, Warszawa 1998.
 7. B. Śniadek, Badanie umiejętności stosowania wiedzy z optyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Fizyka 27, s. 213-225, Opole 1997.
 8. B. Śniadek, Metody i formy kształcenia na podyplomowym studium przyrodoznawstwa, w: Perspektywy kształcenia nauczycieli fizyki, Problemy Studiów Nauczycielskich, Zeszyt 34, Wydawnictwo Naukowe WSP, s. 70-75, Kraków 1997.
 9. B. Mól, B. Śniadek, Perspektywy kształcenia nauczycieli na specjalności nauczycielskiej "Fizyka i Informatyka" na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, w: Perspektywy kształcenia nauczycieli fizyki, Problemy Studiów Nauczycielskich, Zeszyt 10, Wydawnictwo Naukowe WSP, s. 66-69, Kraków 1997.
 10. B. Śniadek, On the understanding of refraction by students 12 -18 years of age, Proceedings of Girep International conference on Physics Education, "Light and Information" 16 -21 July 1993, Universidade do Minho, p. 310-314, Braga Portugal 1994.
 11. B. Śniadek, Models of understanding of vision by polish pupils aged 12-15, Proceedings of Girep International conference on Physics Education, "Light and Information" 16 -21 July 1993, Universidade do Minho, p. 305-309, Braga Portugal 1994.
 12. B. Śniadek, Modernizacja wybranych elementów Pracowni Dydaktyki Fizyki z uwzględnieniem lasera, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Powstańców Śląskich w Opolu, Fizyka XXVI, s. 139-150, 1994.
 13. B. Śniadek, Metodologia badań dotyczących kształtowania się wiedzy fizycznej uczniów 12-17 letnich w: (red. R.M.Janiuk i B.Gocłowska), Metodologia badań w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 35-48, Lublin 1991.
 14. B. Śniadek, Praktyki Pedagogiczne w opinii studentów kierunku Fizyka w Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Prace Naukowe Wyższej Szkoły w Częstochowie Seria: Fizyka, Chemia, s. 127-138, 1991 z. III.
 15. B. Śniadek, Rozumienie procesu widzenia a wiedza potoczna z zakresu optyki w: (red. H.Szydłowski), Nauczanie fizyki a wiedza potoczna uczniów, Uniwersytet im. A Mickiewicza, s. 50-59, Poznań 1991.
 16. B. Śniadek, Badanie rozumienia pojęcia "energia"przez uczniów 13-15 letnich, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1295, p. 57-66, Wrocław 1990.
 17. B. Śniadek, Trudności w nauczaniu praw fizyki na poziomie propedeutycznym, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1295, p. 33-39, Wrocław 1990.
 18. B. Śniadek, Metodologia badań nad rozumieniem pojęć fizycznych przez dzieci na poziomie propedeutycznym, Materiały Seminarium Naukowego Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych "Metodologia badań w dydaktykach Przedmiotów Przyrodniczych", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 107-109, Lublin 1988.
 19. B. Śniadek, Elementy optyki nieliniowej w szkole średniej, w: Z doświadczeń nauczycieli fizyki, Zeszyt II, IKN Warszawa i ODN Katowice, s. 149-159, 1987.
 20. B. Śniadek, Elementy elektroniki kwantowej w szkole średniej, w: Z doświadczeń nauczycieli fizyki, Zeszyt I, IKN Warszawa i ODN Katowice, s. 92-140, 1987.
 21. B. Śniadek, Badania nad znajomością wybranych pojęć fizyki fal, Materiały Jesiennej Szkoły 2, Problemy Dydaktyki Fizyki, s. 237-244, Karpacz 20-25 października 1997.
 22. B. Śniadek, Rola wykładu specjalistycznego w kształceniu nauczycieli fizyki, Życie Szkoły Wyższej 3, s. 53-57, 1986.
 23. B. Śniadek, L.Stachowiak, Nauczanie zróżnicowane na lekcjach fizyki w szkole podstawowej, Fizyka w Szkole No 4, s. 279-287, 1984.
 24. B. Śniadek, P. Marek, Badanie przestrzennej spójności źródła światła na wykładach z fizyki przy użyciu techniki telewizyjnej, w: (red. I.Stępniowski) Wybrane Problemy Dydaktyki Fizyki, s. 239-245, Rzeszów - Biecz 1983-1984.
 25. B. Śniadek, P. Marek, Metodyczne opracowanie dyfrakcji światła, Część II, Fizyka w Szkole nr 6, s. 340-349, 1983.
 26. B. Śniadek, P. Marek, Metodyczne opracowanie dyfrakcji światła, Część I, Fizyka w Szkole No 5, s. 257-275, 1983.
 27. K. Badziąg, B. Śniadek, Eksperyment dydaktyczny poświęcony nauczaniu nauczaniu elementów elektroniki kwantowej w szkole średniej, Zeszyty Naukowe Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii, Problemy Dydaktyki Fizyki, No 6, s. 7-22, Uniwersytet Gdański 1983.
 28. B. Śniadek, Badanie wiadomości z optyki absolwentów szkół średnich, Zeszyty Naukowe Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Problemy Dydaktyki Fizyki No 6, s. 99-119, Uniwersytet Gdański 1983.
 29. P. Marek, B. Śniadek, Wykorzystanie kamery telewizyjnej do weryfikacji teorii dyfrakcji Fresnela w procesie nauczania fizyki, Technologia Kształcenia, Zbiór referatów XII Międzynarodowego Sympozjum, Zeszyt 15, s. 107-114, Poznań 1980.
 30. B. Śniadek, Badanie własności światła laserowego na lekcjach fizyki w szkole, Zeszyty Naukowe Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii, Uniwersytetu Gdańskiego, Problemy Dydaktyki Fizyki, No 3, s. 173-190, 1977.
 31. B. Śniadek, O możliwości nauczania elementów elektroniki kwantowej w szkole średniej, Problemy Dydaktyki Fizyki, Materiały Jesiennej Szkoły, s. 199-206, Karpacz - Bierutowice, 22-26 października 1975.
 32. B. Śniadek, Propozycja wprowadzenia elementów optyki kwantowej do programu nauczania fizyki w IV klasie szkoły średniej, Zeszyty Naukowe Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii, Problemy Dydaktyki Fizyki No 2, s. 135-141, Uniwersytet Gdański 1975.

Komunikaty konferencyjne

 1. B. Śniadek, Konstruktywistyczny model kształcenia nauczycieli przyrody, w: (red..B.Niemierko. M.K.Szmigiel), XIV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej "Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela", s. 485-492, Opole 2008.
 2. B. Śniadek, Jaki wpływ na proces nauczania fizyki w gimnazjum mogą wywierać standardy wymagań egzaminacyjnych, w: (red. B.Niemierko, H. Szaleniec), XII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej "Standardy wymagań i normy testowe w diagnostyce edukacyjnej", s. 321-329, Kraków 2004.
 3. B. Śniadek, The method of projects and the possibilities of its use taking advantage of computer techniques, "Science and Mathematics Teaching for the Information Society", International SciMath Conference, Proceedings of the Conference 19 - 22 July 2000, p. 241 - 245, Toruń, Poland 2001.
 4. B. Śniadek, Reform of the education system in Poland and problem related to the preparation of science teachers, International Conference of Physics Education "Physics Teacher education beyond 2000, p. 210, Barcelona, August 27 to September 1, 2000.
 5. B. Śniadek, Development of research skills of science teachers at postgraduate study, Tempus Phare Symposium "Education of science teachers", 16-17 October 1998, Nałęczów - Poland, Wydawnictwo L-Print, p. 143-147, Lublin 1999.
 6. B. Śniadek, Hands-on experiments for creating physical understanding of image formation by 14-year old students, ICPE - GIREP International Conference "Hands-on Experiments in Physics Education", p. 577-579, Duisburg - Germany 23-28 August 1998, University of Duisburg 1999.
 7. B. Śniadek, Hands-on experiments at postgraduate study for science teachers, ICPE - GIREP International Conference "Hands-on Experiments in Physics Education", p. 574-576, Duisburg - Germany 23-28 August 1998, University of Duisburg 1999.
 8. B. Śniadek, Überprüfung der Anwendbarkeit von Schülerkenntnissen in der Optik, w: Zur Didaktik der Physik und Chemie - Probleme und Perspektiven, Band L16, Herausgegeben von der GDCP, p. 276-278, Kiel 1996.
 9. B. Śniadek, Children's perception of greenhouse effect, w: (red G. Marx) A. planet in our hands, p. 173-179, Eötvös University in Budapest 1995.
 10. B. Śniadek, Überprüfung der Anwendbarkeit von Schülerkenntnissen in der Optik, Jahrestagung der Geselschaft für Didaktik der Chemie und Physics, "Die Lebenswelt im Chemie und Physikunterricht", p. 64, Technische Universität Dresden, September 1995.
 11. B. Śniadek, On the understanding of refraction by students 12 -18 years of age, Proceedings of Girep International conference on Physics Education, "Light and Information", 16-21 July 1993, p. 310-314, Universidade do Minho, Braga Portugal 1994.
 12. B. Śniadek, Models of understanding of vision by polish pupils aged 12-15, Proceedings of Girep International conference on Physics Education, "Light and Information", 16-21 July 1993, p. 305-309, Universidade do Minho, Braga Portugal 1994.
 13. E. Ciesla, B. Śniadek, Empirische Untersuchungen zum Computereinsatz im Physikunterricht der politechnischen Oberschule, Wisp. Z. Unniv. Halle XXXIX'90 M.H.2, p. 39-43, 1990.
 14. B. Śniadek, Dyfrakcja i interferencja światła, w: Wybrane problemy współczesnej fizyki, Uniwersyteckie Wykłady Otwarte w Regionie Wielkopolskim, p. 16-20, Poznań 1989.
 15. B. Śniadek, Miejsce zajęć specjalistycznych z dydaktyki Fizyki w kształceniu zawodowym nauczycieli fizyki w UAM, Materiały konferencji "Problemy Kształcenia Nauczycieli Fizyki", s. 73-79, Opole-Niwki, 3-5 czerwca 1986.
 16. B. Śniadek, On the possibilities of quantum electronics teaching in secondary schools, Sbornik materialu z mezinarodni konference "K okazam vedecke prace v didaktika fiziki", p. 356-358, Praha 1985.

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych

 1. B. Śniadek, Jaki wpływ na nauczanie fizyki mogą wywierać standardy wymagań egzaminacyjnych, XII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej" Standardy wymagań i normy testowe w diagnostyce Edukacyjnej", Kraków 2004.
 2. B. Śniadek, Koncepcja merytoryczno-metodyczna nauczania o drganiach i falach w zreformowanym gimnazjum, Konferencja Metodyczna, ODN Katowice, 9 maja 2002.
 3. B. Śniadek, Światło i cień w na lekcjach przyrody, III Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Lublin, 21 września 2002.
 4. B. Śniadek, Ścieżki międzyprzedmiotowe w podręcznikach fizyki do gimnazjum, XV Jesienna Szkoła "Problemy Dydaktyki Fizyki", Borowice, 4-8 listopada 2002.
 5. B. Śniadek, Eksperyment uczniowski w świetle założeń konstruktywizmu, II Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Poznań 16 -17 września 2001.
 6. B. Śniadek, Społeczny wymiar nauczania fizyki na przykładzie podręcznika IMPULS dla gimnazjum, Konferencja naukowa, "Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej", Wydział Chemii, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 11-13 luty 2000.
 7. B. Śniadek, Nauczanie optyki w zreformowanym gimnazjum, Konferencja Metodyczna, ODN Katowice, 20 maja 2000.
 8. B. Śniadek, Kształcenie nauczycieli przyrody na podyplomowym studium "Dziecko w świecie Przyrody i Nauki" w UAM, Konferencja Naukowo - metodyczna "Nauczyciel przyrody", Ministerstwo Edukacji narodowej, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Nałęczów 11-12 marca 1999.
 9. B. Śniadek, Nauczanie przyrody w krajach Europy Zachodniej, Konferencja Nauczycieli Przedmiotów przyrodniczych, Iława 2-4 październik 1998.
 10. B. Śniadek, Współczesne problemy dydaktyki fizyki, Letnie Warsztaty dla Nauczycieli Fizyki, Wydział Fizyki UAM, lipiec 1997.
 11. B. Śniadek, Standardy osiągnięć szkolnych z fizyki dla różnych poziomów kształcenia i zasady ich konstruowania, II Konferencja metodyczno-naukowa", Integracja nauczycieli fizyki", Wydział Fizyki UAM, Poznań, września 1997.
 12. B. Śniadek, Podstawy Programowe z Fizyki i ich funkcja w projektowaniu procesu nauczania fizyki w szkole, I Konferencja metodyczno-naukowa " Integracja nauczycieli fizyki", Wydział Fizyki UAM, Poznań, kwietnia 1997.
 13. B. Śniadek, Metody i formy kształcenia nauczycieli przyrodoznastwa, Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Fizyki", "Perspektywy Kształcenia Nauczycieli Fizyki", WSP Kraków, 26-28 września 1996.
 14. B. Śniadek, Nowe podstawy programowe z fizyki i formułowanie zadań szkoły, XII Jesienna Szkoła "Problemy Dydaktyki Fizyki", Borowice 25-29 października, 1996.
 15. B. Śniadek, Wiedza polskich uczniów szkół podstawowych i średnich na temat globalnych zagrożeń środowiskowych, Fakulty of Science, University of Ostrawa, grudzień 1996.
 16. B. Śniadek, Nauczanie o efekcie cieplarnianym w szkole z wykorzystaniem hipertekstu, Fakulty of Science, University of Ostrawa, grudzień 1996.
 17. B. Śniadek, Nauczanie o globalnych efektach zagrożenia środowiska, V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Otwarta Konferencja Nauczycielska, "Energia i środowisko", Gdańsk, 23-25 września 1995.
 18. B. Śniadek, Trudności w rozumieniu wybranych pojęć z optyki, IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Nauczycielska, WSP Częstochowa 1994.
 19. B. Śniadek, Metodologia badań z zakresu kształtowania pojęć fizycznych, XI Jesienna Szkoła "Problemy Dydaktyki Fizyki", Borowice 1994.
 20. B. Śniadek, Wyobrażenia uczniów na temat zjawisk optycznych, Seminarium Nauczycielskie PTF, Instytut Fizyki Warszawa, 1994.
 21. B. Śniadek, Modele rozumienia procesu widzenia uczniów 12-16 letnich, Konferencja "Jak zwiększać zainteresowanie fizyką", WSP Kraków, 1994.