DYDAKTYKA INFORMATYKI

OCENIANIE

Funkcje oceny
 • Klasyfikacyjna - ocena jest wyrażona za pomocą umownego symbolu i służy zróżnicowaniu oraz uporządkowaniu uczniów zgodnie z pewną skalą
 • Diagnostyczna - ocenianie szkolnej kariery ucznia, monitorowanie jego postępów i określanie indywidualnych potrzeb
 • Klasyfikacyjna jest użyteczna przy:
  • ocenie poziomu opanowania wiedzy w dłuższym dystansie
  • różnicowaniu i selekcji uczniów ze względu na dalsze kształcenie
  • porównywanie osiągnięć uczniów ze standardami
  • informowaniu dla nadzoru i środowiska
Diagnostyczna jest użyteczna przy:
 • opisie rozwoju kompetencji ucznia
 • rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb
 • porównywaniu efektywności programów nauczania
 • określaniu efektywności metod pracy
 • planowaniu procesu nauczania
 • informacji zwrotnej dla rodziców i ucznia
 • braniu przez ucznia odpowiedzialności za proces uczenia się
Czym powinno być ocenianie?
 • procesem gromadzenia informacji
 • integralną częścią procesu edukacyjnego
 • wspieraniu szkolnej kariery uczniów i podnoszeniu ich motywacji do uczenia się
Mówiąc o ocenianiu trzeba mieć na uwadze:
 • planowanie procesu nauczania
 • przebieg procesu edukacyjnego
 • sposoby zbierania informacji
 • sposoby komunikowania informacji
 • ewaluację pracy nauczyciela
 • czy wszystko czego w szkole uczymy i przekazujemy powinniśmy oceniać?
 • co (ewentualnie) nie powinno być oceniane?
 • czego nie można oceniać?
 • kto powinien oceniać?
 • jak powinno się oceniać?
 • jakimi sposobami oceniać?
Cele oceniania
 • diagnoza
 • informacja o efektywności
 • ocenianie dla stopnia
 • upowszechnianie osiągnięć uczniów
 • ewaluację programów nauczania
Co jest ważne w ocenianiu?
Dwa style oceniania
tradycyjny współczesny
oceniane jest to czego uczeń nie umie oceniane jest to co uczeń umie okresowe prace, których celem jest wystawienie stopni integralna część procesu nauczania - uczenia się
duża ilość pojedynczych, izolowanych zadań i pytań, często przypisanych do określonych stopni - poziomów wymagań stwarzane są sytuacje otwarte, wymagające wiedzy z różnych gałęzi przedmiotu i różnych przedmiotów
zadania i problemy wymagają połączenia dwóch, czasem trzech elementów stosowane są ćwiczenia, zadania, problemy czy projekty traktujące przedmiot całościowo
wykorzystuje się prace pisemne, rzadziej wypowiedzi ustne stosowane są różnorodne środki gromadzenia informacji o uczniu i jego osiągnięciach
nie jest dopuszczalne stosowanie dodatkowej pomocy dopuszczalne jest używanie dodatkowych pomocy i środków technicznych - kalkulatorów, komputerów tablic i.t.p.
ewaluacja programów, procesu kształcenia, dokonywana jest w oparciu o różne źródła informacji ewaluacja programów, procesu kształcenia, dokonywana jest w oparciu o zewnętrzne sprawdziany i egzaminy
Głównym celem edukacji przedmiotowej jest stworzenie uczniowi możliwości:
Kompetencje kluczowe (wg. "Kreatora"):
Obszary aktywności kompetencji:

Oprac. dr K. Gębura