DYDAKTYKA INFORMATYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA

KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Na realizację zajęć edukacyjnych przewiduje się, licząc łącznie w cyklach trzyletnich, następującą liczbę godzin:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin w ciągu trzech lat
SZKOŁA PODSTAWOWA
II ETAP EDUKACYJNY
Język polski, historia i społeczeństwo, sztuka 23
Język obcy 8
Matematyka 12
Przyroda 9
Technika, informatyka 2
Godziny do dyspozycji dyrektora 12
GIMNAZJUM
Język polski 13
Historia 6
Wiedza o społeczeństwie 3
Sztuka (plastyka, muzyka) 3
Język obcy 9
Matematyka 12
Fizyka i astronomia 4
Chemia 4
Biologia 4
Geografia 4
Technika, informatyka 2
Wychowanie fizyczne 9
Etyka /religia 6
Godzina z wychowawcą 3
Godziny do dyspozycji dyrektora 9

SZKOŁA PODSTAWOWA

II ETAP EDUKACYJNY
KLASY IV-VI

INFORMATYKA
Cele edukacyjne

Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się urządzeniami komputerowymi.

Zadania nauczyciela i szkoły
 1. Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i urządzeniami opartymi na technice komputerowej.
 2. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia dla ich zdrowia i rozwoju związane z grami komputerowymi i niewłaściwym korzystaniem z urządzeń komputerowych.
Treści
 1. Zasady bezpiecznego używania sprzętu komputerowego.
 2. Korzystanie z programów komputerowych wspomagających dydaktykę.
 3. Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych.
Osiągnięcia

Uruchamianie i korzystanie z programów komputerowych stosowanych w nauczaniu szkolnym.

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

Począwszy od etapu II wprowadza się ścieżki edukacyjne o charakterze wychowawczo-dydaktycznym:

Za realizację ścieżek edukacyjnych odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednio treści danej ścieżki. Częściowej realizacji tych treści można dokonać w czasie odrębnych, modułowych, kilkugodzinnych zajęć, które będą dla uczniów ważnym punktem odniesienia.

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
Cele edukacyjne
 1. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.
 2. Przygotowanie uczniów do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media.
 3. Przygotowanie uczniów do świadomego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, prasy itp.)
Zadania nauczyciela i szkoły
 1. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów.
 2. Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 3. Kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji.
 4. Przygotowanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w przekazach medialnych
 5. Wprowadzanie w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy komunikowania się ludzi.
Treści:
 1. Dzieje pisma, książki, prasy i przekazów medialnych.
 2. Wydawnictwa informacyjne. Literatura popularnonaukowa. Czasopisma dziecięce i młodzieżowe.
 3. Katalogi. Kartoteki. Zautomatyzowany system wyszukiwania danych.
 4. Pojęcia komunikacji medialnej: znak, symbol, kod, język.
 5. Drogi, formy i kanały komunikowania się ludzi, funkcje komunikatów - psychologiczne podstawy komunikowania się ludzi.
 6. Formy komunikatów medialnych: słownych, pisemnych, obrazowych, dźwiękowych, filmowych i multimedialnych.
 7. Kody ikoniczne i symboliczne. Języki poszczególnych mediów. Formy i środki wyrazowe. Fikcja w mediach.
 8. Słowo, gest, ruch jako forma wypowiedzi w życiu i w teatrze - gry dramatyczne, inscenizacje, teatr szkolny.
 9. Obrzęd jako obyczaj i teatr życia - źródło wiedzy o kulturze i świadectwo historyczne.
 10. Media jako środki poznania historii i współczesności. Komunikaty informacyjne i perswazyjne.
 11. Podstawy projektowania i wykonywania różnych form komunikatów medialnych. Pomysł, scenariusz, scenopis, realizacja.
Osiągnięcia
 1. Korzystanie ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, także za pomocą automatycznych systemów wyszukiwawczych.
 2. Sporządzanie opisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej do własnych opracowań.
 3. Sprawne, szybkie czytanie, notowanie i selekcjonowanie wiadomości.
 4. Analizowanie komunikatów medialnych, odczytywanie znaków i kodów dosłownych i kontekstowych.
 5. Rozróżnianie komunikatów informacyjnych od perswazyjnych, przekazów przedstawiających rzeczywistość od interpretujących i fikcyjnych.
 6. Wykorzystywanie mediów jako źródeł informacji i opinii w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy.
 7. Posługiwanie się różnymi formami komunikatów medialnych w procesie komunikowania
 8. Umiejętność dokonywania właściwego wyboru w korzystaniu ze środków masowej komunikacji

GIMNAZJUM

W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej ujmowanej dyscyplinarnie; wdrażają ich do samodzielności; pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji; przygotowują ich do aktywnego udziału w życiu społecznym.

INFORMATYKA
Cele edukacyjne

Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym

Zadania nauczyciela i szkoły
 1. Przygotowanie uczniów do posługiwania się sprzętem i programami komputerowymi w prostych zastosowaniach praktycznych.
 2. Dopomożenie uczniom w rozpoznaniu swoich uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
Treści
 1. Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego.
  Podstawowe elementy komputera i ich funkcje.
  Zasady bezpiecznej pracy z komputerem.
  Podstawowe usługi systemu operacyjnego.
  Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej.
 2. Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych.
  Formy reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer.
  Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera.
  Tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele.
  Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z programu nauczania gimnazjum i codziennego życia.
  Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji.
  Przykłady różnych form organizacji danych. Przykłady wyszukiwania i zapisywania informacji w bazach danych.
  Przykłady zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji i komunikacji na odległość.
 3. Rozwiązywanie problemów w postaci algorytmicznej.
  Algorytmy wokół nas, przykłady algorytmów rozwiązywania problemów praktycznych i szkolnych. Ścisłe formułowanie sytuacji problemowych. Opisywanie algorytmów w języku potocznym. Zapisywanie algorytmów w postaci procedur, które może wykonać komputer. Przykłady algorytmów rekurencyjnych. Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych zadań metodą zstępującą. Przykłady testowania i oceny algorytmów .
 4. Modelowanie i symulacja za pomocą komputera.
  Symulowanie zjawisk o znanych prostych modelach. Modelowanie a symulacja.
  Przykłady tworzenia prostych modeli.
 5. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki.
  Pożytki wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji. Konsekwencje dla osób i społeczeństw. Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych.
Osiągnięcia
 1. Wybieranie, łączenie i celowe stosowanie różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia.
 2. Korzystanie z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera.
 3. Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych problemów przez stosowanie poznanych metod algorytmicznych.
 4. Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów.
ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

W gimnazjum obok przedmiotów nauczania wprowadza się następujące ścieżki edukacyjne:

 • edukacja filozoficzna,
 • edukacja czytelnicza i medialna,
 • edukacja prozdrowotna,
 • edukacja ekologiczna,
 • edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie,
 • obrona cywilna,
 • integracja europejska,
 • kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej.

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym zestawie programów nauczania.
Wprowadzenie do problematyki każdej ścieżki edukacyjnej może, o ile warunki na to pozwolą, być dokonane w formie krótkich, odrębnych zajęć (modułów).
Za realizację ścieżek edukacyjnych odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednio treści danej ścieżki. Częściowej realizacji tych treści można dokonać w czasie odrębnych, modułowych, kilkugodzinnych zajęć, które będą dla uczniów ważnym punktem odniesienia.

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
Cele edukacyjne
 1. Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji.
 2. Umiejętność segregowania informacji i krytycznego ich odbioru.
 3. Rozbudzanie potrzeb czytelniczych.
 4. Przygotowanie do pracy samokształceniowej.
Zadania nauczyciela i szkoły
 1. Rozpoznanie i umiejętne kierowanie zainteresowaniami literackimi uczniów.
 2. Tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł.
 3. Rozwijanie wiedzy o komunikowaniu się ludzi bezpośrednio i przez media.
 4. Ukazywanie zależności pomiędzy formą i językiem mediów a zamierzeniami, postawami i kulturą twórców komunikatów artystycznych, informacyjnych, reklamowych i propagandowych.
 5. Uświadomienie roli mass mediów i stosowanych przez nie środków i zabiegów socjotechnicznych.
Treści
 1. Dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna.
 2. Opis i spis bibliograficzny; zestawienie tematyczne.
 3. Pojęcia komunikacji medialnej: znak, symbol, kod, język, denotacja, konotacja.
 4. Drogi, formy i kanały komunikowania się ludzi, funkcje komunikatów.
 5. Kody ikoniczne i symboliczne. Języki poszczególnych mediów. Formy i środki obrazowe. Fikcja w mediach.
 6. Słowo, gest i ruch jako forma wypowiedzi w życiu i w teatrze.
 7. Media jako środki poznania przeszłości i współczesności. Komunikaty informacyjne i perswazyjne (reklamowe i propagandowe, public relations).
Osiągnięcia
 1. Korzystanie ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, także za pomocą automatycznych systemów wyszukiwawczych.
 2. Sporządzanie opisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej do własnych opracowań.
 3. Sprawne, szybkie czytanie, notowanie i selekcjonowanie wiadomości.
 4. Analizowanie komunikatów medialnych, odczytywanie znaków i kodów dosłownych i kontekstowych.
 5. Rozróżnianie komunikatów informacyjnych od perswazyjnych, przekazów przedstawiających rzeczywistość od interpretujących i fikcyjnych.
 6. Wykorzystywanie mediów jako źródeł informacji i opinii w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy.

Oprac. dr K. Gębura