DYDAKTYKA INFORMATYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA do liceum

(projekt MEN - kwiecień 2001)

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA (kanon - obowiązuje wszystkich przez pierwsze trzy semestry)
Cele edukacyjne
 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz technologią informacyjną i komunikacyjną.
 2. Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym.
Zadania szkoły
 1. Stworzenie warunków do korzystania z technologii informacyjnej wspomagającej różne dziedziny nauczania.
 2. Wspomaganie rozwoju umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu nauczania szkolnego i codziennego życia z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i środków informatycznych.
 3. Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych wyniesionych z poprzednich etapów edukacyjnych.
Treści
 1. Opracowywanie dokumentów o rozbudowanej strukturze, zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł.
 2. Rozwiązywanie zadań z zakresu różnych dziedzin nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 3. Podstawkowe formy organizowania informacji w bazach danych spotykanych w otoczeniu ucznia. Wyszukiwanie informacji w bazach danych, formułowanie rozbudowanych zapytań.
 4. Korzystanie z informacji związanych z kształceniem, pochodzących z różnych źródeł oraz komunikowanie się poprzez sieć.
 5. Wspomaganie prezentacji prac uczniów z zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Prezentacja w sieci.
 6. Rozwój zastosowań komputerów. Prawne i społeczne aspekty zastosowań informatyki.
Osiągnięcia
 1. Opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem różnych narzędzi technologii informacyjnej i różnych źródeł informacji.
 2. Ocenianie poprawności i efektywności rozwiązań i ich testowanie. Tworzenie dokumentów rozwiązań.
 3. Posługiwanie się technologią informacyjną i .komunikacyjną w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.
 4. Korzystanie z dostępnych źródeł informacji za pomocą komputerów. Komunikowanie się z wykorzystaniem sieci komputerowej.
INFORMATYKA
(Przedmiot jest rozwinięciem profilowym "Technologii informacyjnej" realizowanej w ramach kanonu)
Cele edukacyjne
 1. Przygotowanie do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego.
 2. Zdolność do samodzielnego korzystania z komputera dla realizacji części zadań edukacyjnych oraz innych celów poznawczych.
Zadania szkoły
 1. Stworzenie warunków do poznania wybranych zagadnień, pojęć i metod informatyki jako dyscypliny naukowej oraz jej najważniejszych zastosowań.
 2. Kształcenie samodzielności intelektualnej, odpowiedzialności za własny rozwój, gotowości do podejmowania i rozwiązywania złożonych zadań z uwzględnieniem środków i metod informatyki.
 3. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej przez realizację projektów grupowych.
Treści
 1. Algorytmika i programowanie
  1. metodyczna analiza i modelowanie umiarkowanie złożonych problemów i procesów z różnych dziedzin;
  2. przegląd algorytmów klasycznych;
  3. wybrane techniki projektowania algorytmów i struktur danych: programowanie strukturalne, zstępujące, abstrakcja danych, metoda kolejnych uściśleń;
  4. elementy analizy algorytmów;
  5. indywidualna i zespołowa realizacja projektów programistycznych w .wybranym języku wysokiego poziomu.
 2. Bazy danych
  1. podstawowe formy organizacji informacji w bazach danych;
  2. budowa relacyjnych baz danych;
  3. wyszukiwanie informacji w relacyjnych bazach danych z użyciem języka zapytań;
  4. projektowanie prostych relacyjnych baz danych.
 3. Multimedia. Sieci komputerowe
  1. sprawne i świadome korzystanie z multimediów i tworzenie własnych materiałów multimedialnych;
  2. przetwarzanie informacji w różnej postaci (w tym wizualnej i dźwiękowej);
  3. budowa i działanie sieci komputerowych;
  4. tworzenie i publikowanie własnych materiałów w sieci.
 4. Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań.
Osiągnięcia
 1. Formułowanie sytuacji problemowej, jej modelowanie i rozwiązywanie z użyciem metod informatycznych.
 2. Ocenianie poprawności i efektywności rozwiązań i ich testowanie. Tworzenie dokumentów rozwiązań.
 3. Wyszukiwanie informacji w bazach danych i projektowanie prostych baz danych.
 4. Tworzenie opracowań multimedialnych.
 5. Sprawne korzystanie z usług sieci komputerowych w pracy z informacjami swoimi i obcymi.
 6. Planowanie pracy i nadzór nad przebiegiem wykonywania projektów realizowanych zespołowo z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Oprac. dr K. Gębura