LABORATORIUM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

ARKUSZ RECENZJI RAPORTU

Tytuł problemu: ................................................
Autor: ................................................
Data recenzji: ................................................
Nazwisko recenzenta: ................................................

Przeznaczenie raportu
Szczebel i typ szkoły: ................................................
Klasa ................................................

Typ zastosowania komputera
(pokazy, pomiary, symulacje, gry dydaktyczne, sieć): ................................................

Ocena szczegółowa

Uwaga!
W każdym punkcie należy zakreślić odpowiedź [tak] lub [nie], a w przypadku uwag szczegółowych zakreślić również "numer" uwagi. W omówieniu szczegółowym należy stosować tę samą numerację.

A. OCENA MERYTORYCZNA I INFORMATYCZNA tak nie nr uwagi
Czy raport zawiera nowości w stosunku do podręczników szkolnych? [ ] [ ] {1}
Czy materiał zawarty w podstawach fizycznych można zrozumieć bez korzystania z innych źródeł? [ ] [ ] {2}
Czy raport jest wolny od błędów merytorycznych? [ ] [ ] {3}
Czy opis zastosowań komputera jest zadowalający? [ ] [ ] {4}
Czy właściwie dobrano zastosowanie komputera? [ ] [ ] {5}
Czy opis programu jest wystarczający dla nauczycieli mających małą wiedzę o użytkowaniu komputerów? [ ] [ ] {6}
Czy podczas korzystania z programu uczniowie realizują założony przez autora cel nauczania? [ ] [ ] {7}
Czy program pomaga rozwijać proces twórczego myślenia uczniów? [ ] [ ] {8}
Czy wybrany program zachęca do użycia innych środków dydaktycznych i materiałów? [ ] [ ] {9}
B. OCENA MATERIAŁÓW METODYCZNYCH tak nie nr uwagi
Czy właściwie dobrano miejsce tematu w programie? [ ] [ ] {10}
Czy właściwie określono cele lekcji? [ ] [ ] {11}
Czy w typowych warunkach możliwe jest osiągnięcie założonych celów? [ ] [ ] {12}
Czy do realizacji tematu opisanego w scenariuszu przyjęto najbardziej skuteczne metody nauczania [ ] [ ] {13}
Czy scenariusz daje możliwość indywidualizacji uczenia się? [ ] [ ] {14}
Czy scenariusz zawiera informację wystarczające do przeprowadzenia lekcji? [ ] [ ] {15}
Czy do realizacji tematu opisanego w scenariuszu przyjęto najbardziej skuteczne środki dydaktyczne? [ ] [ ] {16}
Czy proponowane ujęcie lekcje może skłonić uczniów do aktywności? (Jeśli tak to jakiej - podaj w uwagach) [ ] [ ] {17}
Czy w raporcie wykorzystano konstruktywizm, analogie, metodę problemowa? [ ] [ ] {18}
Czy uczniowie posiadają niezbędną dojrzałość do uczenia się według recenzowanego scenariusza? [ ] [ ] {19}
C. OCENA PROPONOWANEJ WERYFIKACJIOSIĄGNIĘĆ tak nie nr uwagi
Czy metoda oceny pozwoli sprawdzić stopień osiągnięcia celów lekcji? [ ] [ ] {20}
Czy zadania testowe lub pytania są zgodne z treścią lekcji? [ ] [ ] {21}
Czy zaproponowane narzędzie jest zgodne z zasadami psychologii, pedagogiki i dydaktyki? [ ] [ ] {22}
Czy pytania testowe, odpowiedzi i dystraktory są poprawne? [ ] [ ] {23}
D. OCENA LITERATURY tak nie nr uwagi
Czy w bibliografii wymieniono wszystkie istotne pozycje? [ ] [ ] {24}
Czy wszystkie wykazane pozycje są potrzebne? [ ] [ ] {25}
E. OCENA STRESZCZENIA tak nie nr uwagi
Czy streszczenie zawiera najistotniejsze elementy rozwiązanego problemu? [ ] [ ] {26}
Czy wprowadzone nowości są wyszczególnione? [ ] [ ] {27}
F. OCENA FORMALNEJ STRONY RAPORTU tak nie nr uwagi
Czy treść raportu jest zgodna z tytułem problemu? [ ] [ ] {28}
Czy struktura raportu jest wyrazista, czytelna? [ ] [ ] {29}
Czy ilustracje są trafne i poprawne? [ ] [ ] {30}
Czy wydruki dobrze ilustrują temat lub/i program? [ ] [ ] {31}
Czy istnieje zgodność między wyszczególnionymi celami a treścią raportu? [ ] [ ] {32}
Czy język jest poprawny? [ ] [ ] {33}
OCENA KOŃCOWA tak nie  
Raport nadaje się do przyjęcia [ ] [ ] 
Raport nadaje się do przyjęcia po poprawieniu błędów redakcyjnych [ ] [ ] 
Raport wymaga uzupełnień, które można zamieścić w przypisach lub komentarzu [ ] [ ] 
Raport wymaga zmian, które trzeba wprowadzić do tekstu [ ] [ ] 
W obecnej postaci raport nie nadaje się do przyjęcia, wymaga zbyt dużych zmian. [ ] [ ] 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE: