LABORATORIUM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

REGULAMIN

  1. Celem pracowni jest opanowanie umiejętności wykorzystania komputera do wykonywania doświadczeń, przygotowywania zajęć, prowadzenia lekcji oraz sprawdzania osiągnięć uczniów.


  2. Cele osiąga się przez: wykonywanie doświadczeń wspomaganych komputerowo, rozwiązywanie problemów, opracowanie raportów i recenzowanie raportów kolegów.


  3. W ciągu semestru trzeba rozwiązać dwa problemy: opracować scenariusz lekcji z zastosowaniem programów komputerowych, przygotować serię doświadczeń wspomaganych komputerowo.


  4. Raporty w formie monografii dla nauczyciela powinny być pisane za pomocą edytora tekstu.


  5. W recenzji trzeba dokonać oceny raportu za pomocą arkusza recenzji: odpowiedzieć na zawarte w arkuszu recenzji pytania, oraz uzasadnić odpowiedzi na piśmie w postaci uwag szczegółowych.


  6. Podstawą do zaliczenia i wystawienia oceny końcowej jest uzyskana sumaryczna liczba punktów (załącznik punktacja) za: rozwiązanie dwóch problemów, napisanie dwóch recenzji.